Dé waxsalon van Breda
direct afspraak plannen»
De allerbeste waxproducten
Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid
direct afspraak plannen»
Van bikinilijn tot oksel
Bewaxed maakt elk deel van uw lichaam haarvrij
direct afspraak plannen»
Persoonlijke zorg en aandacht
We nemen de tijd voor al uw vragen
direct afspraak plannen»
Van bikinilijn tot oksel
Bewaxed maakt elk deel van uw lichaam haarvrij
direct afspraak plannen»
Vorige slide
Volgende slide

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Bewaxed Waxsalon en de cliënt waarop Bewaxed Waxsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken inspanningen Bewaxed Waxsalon.
2.1 Bewaxed Waxsalon zal de behandelingen naar haar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende richtlijnen.
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Bewaxed Waxsalon bekend zijn gemaakt.
2.3 Bewaxed Waxsalon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door de cliënt verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 Bewaxed Waxsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur (1 werkdag) voorafgaande aan de afspraak aan Bewaxed Waxsalon persoonlijk, via e-mail of telefonisch aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bewaxed Waxsalon 100% van de behandelkosten voor de ingeplande behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
3.2 Indien de cliënt meer dan vijf minuten te laat aanwezig is voor de behandeling mag Bewaxed Waxsalon de behandeling inkorten.
3.3 Indien de cliënt meer dan vijftien minuten te laat aanwezig is voor de behandeling mag Bewaxed de afspraak annuleren en het volledige verschuldigde bedrag in rekening brengen.
4.1 Bewaxed Waxsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en accessoires zichtbaar op de website en in de salon.
4.2 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.3 Bewaxed Waxsalon vermeldt prijswijzingen 14 dagen vóór ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en in de salon.
4.4 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.5 De cliënt dient direct na afloop of voorafgaande van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele accessoires contant of per pin ter plekke te voldoen.
5.1 De cliënt voorziet Bewaxed Waxsalon vooraf aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bewaxed Waxsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
5.2 Bewaxed Waxsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd klantensysteem of op een klantenkaart.
5.3 Bewaxed Waxsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.4 Bewaxed Waxsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6.1 Bewaxed Waxsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de intake en behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bewaxed Waxsalon verplicht is de vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken.
7.1 Bewaxed Waxsalon is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bewaxed Waxsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
7.2 Bewaxed Waxsalon is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan door behandeling, advies of het gebruik van accessoires gekocht bij Bewaxed Waxsalon.
7.3 Bewaxed Waxsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
8.1 Bewaxed Waxsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, accessoires of producten beschadigt.
8.2 Bewaxed Waxsalon meldt diefstal altijd bij de politie.
9.1 Bewaxed Waxsalon geeft de cliënt zeven dagen garantie op behandelingen deze garantie vervalt indien zie artikel 7.1 en zie leden 3 en 4 niet zijn nageleefd.
9.2 Bewaxed Waxsalon geeft veertien dagen garantie op accessoires deze garantie vervalt indien zie leden 3 en 4 niet zijn nageleefd.
9.3 De cliënt andere (verzorgings)producten of accessoires gebruikt heeft dan Bewaxed geadviseerd heeft.
9.4 De cliënt de adviezen van de nazorg niet of deels opgevolgd heeft..
10.1 De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bewaxed Waxsalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
11.1 Op elke overeenkomst tussen Bewaxed Waxsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht bepalend.
11.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
11.4 De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bewaxed Waxsalon en deze zijn te allen tijde ook in de salon verkrijgbaar.